Voorwaarden

Algemene voorwaarden HOOI

Artikel 1                   Definities

In deze Algemene Voorwaarden gebruikte woorden, in enkelvoud of meervoud, die aanvangen met een hoofdletter, hebben de betekenis van de schuin gedrukte woorden zoals deze hieronder in dit artikel worden gedefinieerd.

 

1.1 Algemene Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden. 

1.2 Bestelprocedure: de procedure, die Klant interactief doorloopt op de Website, om een Product te bestellen.

1.3 Klant: de wederpartij van HOOI met wie HOOI een Overeenkomst aangaat. 

1.4 Overeenkomst: overeenkomst, waar de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel van uitmaken, inzake de koop en levering van een Product.

1.5 Partijen: HOOI en Klant gezamenlijk. 

1.6 HOOI: de partij welke zich bedient van Algemene Voorwaarden, tevens wederpartij van Klant.

1.7 Website: de website van HOOI, te vinden onder de URL . 

1.8 Product: zaken, welke HOOI op haar Website aanbiedt, welke Klant kan bestellen. 

Artikel 2                  Toepasselijkheid

2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten, eventuele (e-mail)nieuwsbrieven, de Website, de Bestelprocedure alsmede contacten en/of (rechts)handelingen tussen Partijen, ook wanneer deze (rechts)handelingen niet mochten leiden tot een Overeenkomst. 

2.2 Toepasselijkheid van algemene leverings- of betalingsvoorwaarden en/of andere algemene of bijzondere voorwaarden van Klant is uitdrukkelijk uitgesloten.

 

 Artikel 3                  Totstandkoming Overeenkomst

3.1 De op de Website aangeboden Producten met bijbehorende prijzen gelden als een vrijblijvend aanbod, dat door Klant kan worden aanvaard hetzij rechtstreeks aan HOOI, hetzij door de gehele Bestelprocedure te doorlopen en te voltooien.

3.2 HOOI garandeert niet dat het aanbod als hiervoor bedoeld zonder fouten en/of omissies is. Druk- en zetfouten zijn dan ook uitdrukkelijk voorbehouden en kunnen een grond zijn om de Overeenkomst geen gestand te doen geven. Indien HOOI hiertoe besluit zal zij dit onverwijld aan Klant laten weten.

3.3 Indien om welke reden dan ook, daar onder begrepen de situatie als in laatste zin van voorgaande lid bedoeld, de Overeenkomst niet tot stand is gekomen, of is ontbonden, draagt HOOI er zorg voor dat –als er vooruit betaald is door de Klant- de betaalde bedragen, inclusief de initiële verzendkosten, zo snel als dat voor HOOI mogelijk is, worden terugbetaald aan Klant. Deze terugbetaling is in ieder geval binnen 30 (dertig) dagen.

3.4 HOOI behoudt zich het recht voor om de Overeenkomst op te zeggen indien de afnemer zich niet houdt aan de bepalingen van deze voorwaarden.

3.5 HOOI levert producten alleen af in de stad Utrecht.

 Artikel 4                  Prijzen en betaling

 4.1 Prijzen zoals genoemd op de Website zijn in Euro’s en inclusief BTW, alsmede inclusief andere van overheidswege opgelegde heffingen. Bestellen kan alleen vanaf 8 (acht) personen, er worden dan geen verzendkosten in rekening gebracht. Wanneer anders geldt, worden de verzendkosten aan Klant in rekening gebracht gedurende de Bestelprocedure.

 4.2 HOOI is gerechtigd te allen tijde de prijzen aan te passen. Dit laatste heeft geen gevolgen voor lopende Overeenkomsten welke bij prijsverhogingen zullen worden uitgevoerd tegen de overeengekomen prijzen.

 4.3 Door Klant kunnen de verschuldigde bedragen op de volgende wijze worden voldaan:

  1. door middel van iDEAL tijdens Bestelprocedure of via de accountpagina van de website van HOOI.;

  Artikel 5                  Leveringstermijn

 5.1 De klant dient de bestelling 24 uur van te voren te plaatsen in de webshop.

5.2 HOOI zal zich tot een uiterste inspannen deze indicatief afgegeven leveringstermijnen van 24 uur te behalen.

5.3 Indien en voorzover HOOI niet binnen de 24 (vierentwintig) uur de bestelde Producten aan Klant kan leveren heeft de Klant het recht, nadat HOOI heeft laten weten de Overeenkomst niet binnen de hiervoor gestelde termijn te kunnen uitvoeren, om de Overeenkomst te annuleren. Artikel 3.3 is dan van overeenkomstige toepassing.

Artikel 6                  Herroepingsrecht

 6.1 De Klant heeft het recht om de bestelling bij HOOI voor 9 uur, van de dag dat de bestelling geleverd zou worden, zonder opgaaf van redenen op te zeggen.

 6.2 Deze herroeping geldt als ontbindende voorwaarde waarbij de Klant recht heeft op teruggave van hetgeen reeds betaald is. Artikel 3.3 is bij herroeping van overeenkomstige toepassing.

 Artikel 7                 Bezorging

7.1 HOOI bezorgt alleen binnen Utrecht. Wanneer de bezorgtijd langer dan 15 (vijftien) minuten duurt, verzorgt HOOI geconditioneerd transport, waarbij de producten gekoeld worden met koelelementen.

7.2 In het geval de Klant niet aanwezig is op het afgesproken moment van de levering wordt getracht HOOI bij één van de buren te leveren. In het geval er geen mogelijkheid is om bij de buren te leveren, wordt HOOI door de chauffeur retour genomen. Waar mogelijk wordt in overleg met HOOI een nieuwe levertijd overeengekomen. De kosten voor deze nalevering zijn voor de Klant, tenzij er sprake is van grove nalatigheid van HOOI of de chauffeur.

7.3  Alleen als de Klant schriftelijk aan HOOI heeft verzocht om HOOI voor de deur/in het schuurtje/in de bakfiets etc. te plaatsen, dan mag de chauffeur dat  volgens instructies doen. HOOI is in dat geval niet aansprakelijk voor eventuele schade aan de inhoud ervan, noch voor eventueel bederf van goederen.

Artikel 8                 Reclameren

8.1 Indien en voorzover naar mening van de Klant de eigenschappen van het Product niet voldoen aan de Overeenkomst treedt de Klant in overleg met HOOI. Aangezien de geleverde producten veelal dagverse/gekoelde/bevroren producten betreffen, worden de spullen niet door de Klant teruggestuurd naar de HOOI. Reclamatie is alleen mogelijk indien:

  1. Klant na ontvangst het geleverde onmiddellijk heeft geïnspecteerd en eventuele gebreken aan HOOI binnen twee dagen per email heeft laten blijken.
  2. Klant hierbij minimaal het klantnummer, naam, hoofdafleveradres en een beschrijving van het gebrek vermeldt;
  3. Klant geen van producten van de levering heeft genuttigd, waarop Klant reclameert.

8.2 Indien na onderzoek van HOOI blijkt dat de eigenschappen van het Product wel voldoen aan de Overeenkomst zal HOOI met Klant in overleg treden.

8.3 Indien na onderzoek van HOOI blijkt dat de eigenschappen van het Product niet voldoen aan de Overeenkomst heeft de Klant recht op een vervangend Product, mits nog leverbaar, en restitutie van de verzendkosten als onder b van artikel 8.1 bedoeld. Mocht het vervangende Product niet leverbaar zijn, dan heeft de Klant recht op:

  1. óf het uitzoeken van een vervangend Product ter waarde van een Product welke niet bleek te voldoen. Het verkozen Product zal bij de eerst volgende keer worden meegeleverd.
  2. óf restitutie van waarde van het Product hetgeen geldt als (gedeeltelijke) ontbinding van de Overeenkomst waarbij de laatste zin van artikel 3.44 van overeenkomstige toepassing is.

8.4 Waar in het voorgaande lid wordt gesproken over de waarde van het Product, wordt bedoeld de in de Overeenkomst overeengekomen prijs.

8.5 Gedurende de periode als bedoeld in artikel 6.1 kan de Klant ook gebruik maken van het recht in dat artikel verleend. Echter, bij een ingevuld reclamatieformulier wordt de procedure als in dit artikel verondersteld.

   Artikel 9                  Verwerking persoonsgegevens

9.1 Indien en voorzover er persoonsgegevens verwerkt worden van Klant geldt deze verwerking slechts om:

  1. de Overeenkomst te kunnen uitvoeren en gestand te kunnen doen geven;
  2. de Klant te informeren over de leveringen;
  3. behoudens de beperking van het navolgende lid, de Klant op de hoogte te stellen omtrent (nieuwe) producten en diensten van HOOI

9.2 Voor het sturen van commerciële uitingen via elektronische weg naar Klanten (zoals bijvoorbeeld, doch niet uitsluitend e-mailnieuwsbrieven en Sms-berichten) als in voorgaande lid onder b bedoeld, wordt aan de Klant uitdrukkelijk toestemming gevraagd tijdens de Bestelprocedure en op de accountpagina van HOOI, en alleen als deze toestemming door de Klant is verleend zal HOOI deze uitingen sturen.

9.3 De Klant is te allen tijde gerechtigd kosteloos inzage te verkrijgen in haar persoonsgegevens en deze gegevens desgewenst door HOOI aan te passen bij onjuistheden.

Artikel10                 Toepasselijk recht, klachten en geschillen

10.1 Op de Overeenkomst en nadere, daaruit voortvloeiende overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

10.2 Indien en voorzover er sprake is van een klacht neemt Klant contact op met HOOI, welk contact telefonisch, schriftelijk en per email kan. De contactgegevens welke daarvoor kunnen worden gebruikt staan bovenaan onderhavige Algemene Voorwaarden vermeld. HOOI zal uiterlijk binnen 30 (dertig) dagen reageren op een klacht als hiervoor bedoeld.

 Artikel 11             Overige bepalingen

 11.1 HOOI is te allen tijde bevoegd onderhavige Algemene Voorwaarden aan te passen. Lopende Overeenkomsten zullen na wijziging van de Algemene Voorwaarden onder de oude overeengekomen voorwaarden worden nagekomen.

 11.2 Indien en voorzover er voor de Bestelprocedure door HOOI inloggegevens zijn verstrekt, draagt Klant zelf zorg voor deze gegevens. Deze gegevens zijn strikt persoonlijk en mogen onder geen beding worden overgedragen. De Klant is zelf verantwoordelijk voor de gevolgen van het onzorgvuldig omgaan met deze gegevens.